02

اطلاع رسانی به همکاران در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در روز سه شنبه 15/04/1395 رأس ساعت 15 در محل هتل بزرگ ارم واقع در تهران ، میدان ونک ، اتوبان شهید حقانی ، جنب روگذر شهید همت ، سالن نگین برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت :

1-     استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

2-       بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394

3-     انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه مربوطه

4-     انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت

5-     تعیین حق حضور در جلسات اعضای هیأت مدیره

از موارد دستور جلسه ذکر شده است .