آقای سيداميرحسين هاشمي

  • سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

آقای حسنعلي قنبري ممان

  • سمت: عضو هیئت مدیره

آقای حسين طاهباز توکلي

  • سمت: رئیس هیئت مدیره

آقای قايين شاهعلي

  • سمت: نایب رئیس هیئت مدیره