مدیر چهارم

  • سمت: پست مدیرچهارم

  • ایمیل: ham3d.tech@gmail.com

مدیر دوم

  • سمت: مدیر منابع انسانی و توسعه دهنده

  • ایمیل: ham3d.tech@gmail.com

مدیر تستی

  • سمت: مدیر منابع انسانی و توسعه دهنده

  • ایمیل: ham3d.tech@gmail.com