اتاق خبر

مجمع سالیانه شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی برگزار شد

.

مجمع سالیانه شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی برگزار شد

 

نشست مجمع سالیانه شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی (پاسخ) برای دوره مالی منتهی به 30/9/1401 با حضور صددرصدی سهامداران از جمله شرکت شبکه گستران خوارزمی، شرکت کارت ایران (هلدینگ صاد) و شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) در تاریخ 24/11/1401 تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، در این نشست حمید احمدیان مدیرعامل شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی، به ارائه گزارشی از عملکرد هیات مدیره و مجمع به سهامداران پرداخت.

دراین مجمع، درمورد موارد مهمی از جمله سیاست های جدیدی به شرکت پاسخ از سوی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ارائه شد و همچنین درمورد تمرکز زدایی از واحد تعمیرات از ساختمان مرکزی به کارگاه های استانی تصمیماتی گرفته شد.

در ادامه سهامداران درمورد افزایش توان علمی شرکت پاسخ، اخذ گواهی های دانش بنیان ، افزایش سرمایه شرکت پاسخ در جهت راه اندازی خطوط محصولات جدید بانکی ، تهیه برنامه مدون برای سال جدید و ارائه گزارش به شرکت مفاخر تصمیماتی گرفتند.

همچنین حسابرس و بازرس قانونی شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی نیز به توضیح عملکرد مالی شرکت پرداخت و درنهایت این ارزیابی را به گونه ای مطلوب توصیف کرد.