هیئت مدیره

هیئت مدیره

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/05/10  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/07/08 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد: